Cake Pop Sticks - Mini Snowflakes (White)

25 sticks